KLASA: 602-01/18-01/9

URBROJ: 2158-51-02-18-1

Osijek, 20.02.2018.

 

Temeljem članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. i 7/17.) i članka 51. Statuta Glazbena škola Franje Kuhača Osijek raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

zaprijam na radno mjesto:

 

domar/ka i školski majstora/ica – 1 izvršitelj/ica

na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu;

– uvjeti propisani čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

– završena četverogodišnja srednja strukovna škola tehničkog usmjerenja;

– položen stručni ispit u području zaštite od požara;

– položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja;

– položen vozački ispit B kategorije.

Način provjere i rok: Probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Predviđena plaća(za 50% radnog vremena): 1.951,50 kn (neto)

Opis poslova:

– Skrb o cjelokupnoj imovini škole;

– Skrb o održavanju električnih, vodovodnih, toplinskih i drugih instalacija sukladno Pravilniku o zaštiti od požara;

– Otklanjanje stolarskih, bravarskih, staklarskih i drugih kvarova na zgradi i inventaru škole;

– Otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda na objektu škole, uključujući unutarnji i vanjski prostor koji pripada objektu škole i smatra se njegovim sastavnim dijelom;

– Rukovanje uređajem za grijanje i kontrola njegove ispravnosti na dnevnoj bazi u sezoni grijanja;

– Kontrola ispravnosti uređaja i sredstava za zaštitu od požara prema Pravilniku o zaštiti od požara;

– Redovito održavanje i zaštita (bojanjem ili na drugi način) drvenih i metalnih građevina i zidova u školi;

– Ličenje unutarnjih i dvorišnih zidova za vrijeme učeničkog odmora;

– Pomoć pri unošenju, iznošenju i prenošenju težeg i lakšeg inventara (ormari, stolovi, stolice, kao i ostali namještaj, instrumenti, strojevi, aparato, te ostala nastavna i nenastavna oprema);

– Skrb o odvozu otpada;

– Čišćenje snijega i leda s pločnika oko zgrade škole;

– Čuvanje i održavanje alata;

– Obavljanje drugih poslova po nalogu ravnatelja ili tajnika škole.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:životopis, presliku domovnice, potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i izvornik uvjerenja o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starijeg od 6 mjeseci. Preslike ne moraju biti ovjerene, ali na zahtjev se daje na uvid izvorni dokument.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.

Prijave na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja dostavljaju se na adresu:

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Trg sv. Trojstva 1, 31000 Osijek.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.gsfk-osijek.hr