KLASA: 602-01/18-01/27

URBROJ: 2158-51-02-18-1

Osijek, 21.12.2018.

 

Temeljem članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 51. Statuta Glazbena škola Franje Kuhača Osijek raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za sljedeća radna mjesta:

  Na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom:

  1. Za 1 nastavnika/cu klarineta – za 1430 sati nastave tjedno (26,7 sati tjedno);
  2. Za 1 nastavnika/cu saksofona za 1030 sati nastave tjedno (19,4 sati tjedno).

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (“Narodne novine” br. 1/96. i 80/99.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (“Narodne novine” br. 47/96. i 56/01.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis;

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

– potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);

– potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu uz radni odnos dostaviti izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedeno prethodno testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta (ogledni nastavni sat) te obavljen motivacijski intervju. O terminima provjere i intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja dostavljaju se na adresu:

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Trg sv. Trojstva 1, 31000 Osijek.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.gsfk-osijek.hr